ЗАДАЧІ
ХIII Всеукраїнського Турніру Юних Хіміків
(2005/2006 навч. рік)

1. «Ізомери». Запропонуйте наочний алгоритм, який можливо використовувати на уроках в школі, для оцінки числа ізомерних ациклічних вуглеводнів.
2. «Обід». Кожний з нас проводить безліч хімічних перетворень при готуванні їжі. Опишіть основні фізико-хімічні процеси, що проходять при готуванні різних страв.
3. «Царствений пурпур». Запропонуйте методику виробництва синтетичних барвників для тканин, викорис-товуючи сировину і технологічні прийоми, які були відомі в епоху Юлія Цезаря.
4. «CETI». Запропонуйте спосіб для найбільш ємного опису екосистеми нашої планети і рівня технічного розвитку нашої цивілізації мовою хімії для спілкування з представниками інших цивілізацій.
5. «Діоксини». Хімія діоксинів є одним з найбільш актуальних напрямків екоаналітичної хімії. Обговоріть залежність токсичних властивостей діоксинів від структури молекул, шляхи їх проникнення та способи акумуляції в природних об’єктах. Опишіть їх можливий колообіг та способи виявлення.
6. «Купрум». Однією із проблем мідноаміачного виробництва шовку є утилізація стічних вод. Запропонуйте метод розрахунку розчинності іонів Купруму у воді в присутності лугів і амоніаку.
7. «Некарбонова органіка». Як зміняться властивості основних класів органічних сполук, якщо замість атомів Карбону будуть атоми Силіцію?
8. «Незвичайний Оксиген». Доведіть або спростуйте можливість існування молекули, яка складається з восьми атомів Оксигену, яка є аналогом молекули S8.
9. «Квадратна кислота». В літературі описано сполуку 1,2-дигідроксициклобутендіон, яку називають квадратною кислотою. Ця сполука проявляє властивості кислот, а також відома тим, що містить гідроксигрупи поруч подвійного зв’язку. Обговоріть можливість існування трьох-, п’яти- та шестикутних кислот та запропонуйте методи їх синтезу. Який максимальний розмір може мати циклічна частина молекули?
10. «Алкагест». Поряд з «філософським каменем» древні алхіміки намагались виготовити алкагест – універсальний розчинник. Чи можливо існування речовини, яка могла б розчиняти абсолютно всі сполуки? Які особ-ливості повинна мати молекула такої речовини?
11. «Хімічний компас». Обговоріть можливість регулювання швидкості або напряму хімічних реакцій за допомогою магнітного поля.
12. «Chemical cooler». Запропонуйте склад, здатний на деякий час захистити від перегріву процесор комп’ютера у випадку відмови системи охолодження, поглинаючи теплоту, що виділяється, за рахунок хімі-чних реакцій.
13. «Хронометр». Запропонуйте конструкцію хімічного секундоміра безперервної дії, який дає сигнал через певні задані проміжки часу.
14. «Колір». Будова молекул речовин багато в чому визначає їх забарвлення. На основі сучасних теорій кольоровості припустіть колір запропонованої сполуки. Який вплив на його колір буде мати розчинник, наявність різного роду замісників та координація іонів металів?

15. «Гормони». Тестостерон, інсулін, адреналін і вазопресин – речовини різної хімічної природи, об’єднані в одну групу гормонів – речовин, що діють дистантно і в дуже малих концентраціях. Які загальні особливості їх будови і хімічних властивостей дозволяють їм виконувати гормональну функцію.

Автори: Будєнкова Н. М., Бушуєв О. С., Григорович О. В., Дорошенко А. О., Кернічна С. В., Ляпунов О. Ю., Мацаков О. Ю., Свєчкарьов Д. А., Сомов В. М., Царенко Ю. О., Шаламов Р. В., Шаньгіна А. С.